Chính trị
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày cập nhật: 30/08/2018

    Công bố quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
    Theo chỉ đạo của UBND huyện Quỳnh Phụ, Đài truyền thanh truyền hình huyện Quỳnh Phụ công bố quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 
    Bao gồm: 
    1. Quyết định số 2151/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình ngày 27 tháng 08 năm 2018.
    2. Phụ lục 03: Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 sau khi đã điều chỉnh của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.


Đài truyền thanh - truyền hình huyện Quỳnh Phụ
 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC