Chính trị
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quỳnh Phụ

Ngày cập nhật: 26/02/2018

    Thực hiện quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Văn bản số 245/STNMT-QLĐĐ ngày 05/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ công bố công khai tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện. Bao gồm: Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thuyết minh tóm tắt; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ
Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh:
Báo cáo thuyết minh tóm tắt: 

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ:


 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC